Scoil Naithí

Stair na Scoile

Bunaíodh Scoil Naithí i 1973 nuair a tháínig grúpa tuismitheoirí sa cheantar le chéile le hoideachas trí mhéan na Gaeilge a sholáthar dá gcuid páistí.  Bhí an scoil ag feidhmiú i seomraí réamhdhéanta go dtí 1980 nuair a tógadh an foirgneamh scoile.  I 1993 thóg Comhlucht Naithí an Amharclann agus an Naíonra.

 

 Scoil Naithí was founded in 1973 by a group of parents who saw a need to provide a suitable environment where children in the area could be educated through Irish.  They took action and fulfilled that need. In the early years classes were held in pre-fabs until the school was built in 1980.  In 1993 Comhlucht Naithí extended the PE Hall and built Amharclann Naithí and Naíonra Naithí.

 

 

  

Fealsúnacht na Scoile/ School Philosophy 

 

Is Gaelscoil í Scoil Naithí a bhfuil oideachas iomlán an pháiste tré mheán na Gaeilge mar phríomhaidhm aici.  Tá an scoil faoi phatrúnacht an Ardeaspaig Chaitlicí, agus feidhmíonn an scoil faoi ghnáthrialacha na Roinne Oideachais.  Curaclam páiste lárnach atá i bhfeidhm a aithníonn luach agus eagsúlacht gach páiste agus a chuireann ar a chumas an fhorbairt iomlán is dual dó/di a dhéanamh mar pháiste, agus ina shaol sa tsochaí.  Tá sé mar aidhm againn timpeallacht shuaimhneach a chrúthú ina ndéantar cúram d’fhorbairt intleachtuil, fhisiciúil, chúlturtha, mhóralta, spioradálta, shóisialta agus mhothúchanach an pháiste.  Tá comhoibriú, dea-bhéasaí agus dea-iompar riachtanach d’éifeacht na scoile agus d’fhorbairt agus dul chun cinn na bpáistí.  Déantar dea-luachanna Críostúla a chothú.  Spreagtar páistí i ngach gnéith den chultúr gaelach—teanga, cluichí, ceol, damhsa agus traidisiúin.  Tá rannpháirtíocht agus tacaíocht na dtuistí mar chuid thábhachtach de shaol na scoile. 

 

Scoil Naithí is a Gaelscoil whose primary aim is to fully educate the child through the medium of Irish.  Scoil Naithí is under the patronage of the Catholic Archbishop of Dublin and functions in accordance with the rules of the Department of Education.  A child centred curriculum is in place which recognises the value and uniqueness of each child and where everyone is encouraged to develop to their full potential. We strive to provide a peaceful, caring environment in which all aspects of the pupil:  intellectual, physical, cultural, moral, spiritual, social and emotional development are nurtured.  Co-operation, courtesy and good behaviour are essential for the effectiveness of the school and for the development and progress of the children.  Good Christian values are also promoted.  We encourage the children to participate in every aspect of our Irish culture — language, games, music, dance and traditions.  Parental participation and support is an important aspect of school life.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

An Ghaeilge

An Dátheangachas/Tumoideachas

Is í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile.  Déanann foireann na scoile, an Bord Bainistíochta agus Comhlucht Naithí a ngnó agus a gcumarsáid tré mhéan na Gaeilge.  Múintear an Ghaeilge ní hamháin mar ábhar scoile ach mar theanga bheo chumarsáide.  Is i nGaeilge amháin a labhraítear leis an bpáiste nuair a thagann sé/sí ar scoil den chéad uair agus ó sin amach.  Is córas lánthumtha atá i bhfeidhm sa scoil agus ní thosaítear ar an mBéarla a theagasc go dtí go mbíonn an páiste sna Naíonáin Shinsearacha. (An 3ú téarma)

Déantar gach iarracht bród agus meas a chothu dár dteanga i measc na bpáistí trín iad a spreagadh, a ghríosú agus a mholadh chun an Ghaeilge a labhairt.  Labhraítear í i dtimpeallacht na scoile, sa seomra ranga, sa chlós, ag dul abhaile agus ag ócáid ar bith a bhaineann leis an scoil.

 

Bilingualism/Language Immersion

An Ghaeilge is the principal language of the school.  The teachers, Board of Management and Comhlucht Naithí communicate and conduct their meetings through the medium of Irish.  Irish is the only language spoken to the child when he/she comes to school for the first time and thereon after.  We use the total immersion method of language acquisition and English is not taught until senior infants. (3rd term)

We encourage the children to speak ‘as Gaeilge’ and we promote a love and respect for our language and culture. Irish is spoken in the classroom, in the school yard and environs, and at all school occasions and functions; i.e. drama/sporting events.

 

Ranganna/Múinteoirí/ Classes/Class Teachers

 Is scoil aon sraithe do bhuachaillí agus do chailíní í Scoil Naithí. Tá rang amháin againn de gach rang ó Naíonáin Shóisir go Rang a 6.  Tá triúr déag múinteoir ar fhoireann na scoile; naoi múinteoir ranga, príomhoide riaracháin, beirt mhúinteoir tacaíochta foghlama, (roinntear múinteoir amháin le scoil eile) agus múinteoir acmhainne páirtaimsire.

Scoil Naithí has eight classes, one of each class from Junior Infants to Sixth Class.  All classes are mixed (boys and girls).  There are thirteen teachers on the school staff; nine classroom teachers, an administrative principal, two learning support teachers (one is shared with another school) and a part-time resource teacher.

 

 

 

 

 

Naíonra/Playschool 

Tá Naíonra Naithí suite ar an láthair céanna leis an scoil. Cuirtear réamhscolaíochta ar fáil ann tré mheán na Gaeilge.  Eolas ó stiúrthóir an Naíonra, Annette de Paor ag (01) 296 1610.

Naíonra Naithí is situated on the same site as Scoil Naithí.  The Naíonra provides pre-schooling for the children through the medium of Irish.  Further information from the manager – Annette de Paor  at (01) 296  1610.