Scoil Naithí

Baile an tSaoir

19437u

 

 

 

 

Tuairisc fhéinmheastóireachta scoile.

 Achoimre do phobal na scoile.

 

 

 

 

Tréimhse mheastóireachta: 2013-2016

 

 

 

 

Dáta eisiúna na tuairisce: Meán Fómhair 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile Achomair

 

 

 1. Réamhrá

Is Gaelscoil í Scoil Naithí a bhfuil oideachas iomlán an pháiste tré mheán na Gaeilge mar phríomhaidhm aici. Tá scoil faoi phatrúnach an Ardeaspaig Chaitlicí, agus feidhmíonn an scoil faoi ghnáthrialacha na Roinne Oideachais agus Scileanna. Tacaíonn tuismitheoirí go láidir leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim. Níl an Ghaeilge mar theanga baile ach ag cúpla clann sa scoil. Tá an tumoideachas i bhfeidhm mar pholasaí scoile. Ní thosaítear ar mhúineadh an Bhéarla go dtí i ndiaidh na Cásca sna Naíonáin Mhóra. Leagtar an-bhéim ar an nGaeilge mar theanga scoile, mar theanga clóis agus mar theanga cumarsáide leis na tuismitheoirí.

 

Tá naonúr múinteoir ranga, beirt mhúinteoir tacaíochta foghlama, múinteoir acmhainne páirt aimseartha agus Príomhoide riaracháin sa scoil. Tá 236 páiste ar an rolla.

 

Sa scoilbhliain 2013-2014 shocraíomar feabhas a chur ar Éisteacht agus ar Labhairt na Gaeilge. Chuireamar plean feabhsúcháin scoile le chéile. (Féach ár bplean feabhsúcháin 2013-2016 ar www.scoilnaithi.com). I rith na scoilbhliana seo chomh maith bhí Meastóireacht Scoile Uile againn sa scoil agus is féidir tuairisc na gcigirí ón MSU a fheiceáil ar www.education.ie.

 

Fócas na meastóireachta

 

Rinneamar féinmheastóireacht scoile ar theagasc agus ar fhoghlaim i rith na bliana.  Rinneamar meastóireacht ar Ghaeilge labhartha na bpáistí agus ar a gcumas éisteachta i nGaeilge. Roghnaíomar an Ghaeilge labhartha agus cumas éisteachta toisc gur mheasamar go bhféadfadh ár scoláirí a dtorthaí foghlama a fheabhsú sa réimse seo.

 

Tugann an tuairisc seo achoimre ar na láidreachtaí a aithníodh agus ar na réimsí ar tugadh tús áite dóibh d’fheabhsúchán.

 

2. Achoimre ar thorthaí na féinmheastóireachta scoile

 

Bhailíomar eolas ó dhaltaí agus ó mhúinteoirí agus an tuairisc seo á hullmhú againn.  Tar éis anailís a dhéanamh ar an bPlean Scoile Gaeilge shocraíomar ar thosaíochtaí do Phlean Feabhsúcháin don lithearthacht Ghaeilge sa scoil. Shocraíomar tabhairt faoi scileanna éisteachta agus labhartha na bpáistí a fheabhsú. Bhí roinnt fathanna le seo:

~         Go mbeadh na páistí in ann iad féin a chur in iúl go líofa agus go cruinn (i ngáth chomhrá an aoisghrúpa agus sa chomhrá sna hábhair scoile).

~         Tá laigeachtaí cruinnis sa chaint.

~         Thuairisc gach múinteoir go ndéanann formhór na bpáistí cumarsáid shoiléir, mhuiníneach ó bhéal ach nach bhfuil siad cruinn ó thaobh na Gaeilge de. Bíonn cuma an Bhéarla ar a gcuid cainte go minic.

~         Tá páistí ag déanamh botúin sa chaint nuair a bhíonn an rud ceart ar eolas acu.

~         Ta gá le fíorchumarsáid i nGaeilge sna ceachtanna go léir (OSIE, OSPS srl.).

~         Tá gá Gaeilge i gclós na scoile a fheabhsú

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Fuaireamar amach go bhfuil láidreachtaí ag ár scoil sna réimsí seo a leanas:

 

Láidreachtaí

 

 • Bhí na torthaí sna scrúdaithe caighdeánaithe: Triail Ghaeilge Dhroim Conrach i bhfad níos airde ná na noirm náisiúnta i ngach rannóg; Foclóir-Léamh, Tuiscint-Léamh, Scríobh agus Éisteacht.
 • Bhí an fhoireann sásta leis an chóras go dtagann na páistí ar scoil agus scéal réitithe acu.
 • Bhí an fhoireann sásta le hobair an mhúinteora breise (d’aon fhocal gur chabhraigh an obair seo go mór le Gaeilge labhartha na bpáistí a fheabhsú).
 • Bhí dearcadh an-dearfach ag na páistí maidir lena gcumas sa Ghaeilge agus iad an-bhrodúil aisti.
 • Úsáideann na múinteoirí réimse leathan modhanna múinte agus tá éagsúlacht sna ceachtanna a mhúintear sa scoil seo.
 • Tá dea-chleachtais pleanála soiléir agus bunaithe ar thorthaí foghlama. Tá stíleanna foghlama tógtha san áireamh.
 • Úsáidtear réimse leathan de mhodhanna measúnaithe agus tá cothromaíocht sa scoil idir mheasúnú atá treoirithe ag an múinteoir agus measúnú atá treoirithe ag na páistí féin. Leanfar agus curifear le seo.
 • Bhí réimse maith fíorleabhair Ghaeilge sa scoil.
 • Bhí na hacmhainní eile don Ghaeilge sásúil.

 

 

2.2  Bheartaíomar tús áite a thabhairt do na réimsí forbartha seo a leanas:

  

 

Réimsí forbartha

 

 • Cruinneas na bpáistí sa Ghaeilge Labhartha a fheabhsú sa seomra ranga agus sa chlós.
 • Éisteacht agus tuiscint na bpástí i nGaeilge a fheabhsú
 • Nasc gníomhach baile scoile a chothú chun tacaíocht na dtuismitheoirí a fháil dár bplean feabhsúcháin (Labhairt, Éisteacht agus Tusicint na Gaeilge).

 

 

 

 

 

 

 

Aguisín ar Thuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile: seicliosta reachtúil agus rialála – ag tuairisciú do phobal na scoile

 

 

Cén réimse de shaol na scoile atá i gceist?

Cad í an reachtaíocht, riail nó imlitir chuí?

An bhfuil riachtanais na reachtaíochta, na rialach nó na himlitreach cuí á gcomhlíonadh go hiomlán ag an scoil?

Féilire na scoile agus amchlár na scoile

 

Leagann Imlitir 11/95 síos fad na scoilbhliana - 183 lá ar a laghad

 

Leagann Imlitir 11/95 síos fad an lae scoile

4 uair 40 nóiméad (naíonáin);

5 uair 40 nóiméad (ranganna 1-6)

 Tá  Níl

 

 

 

 Tá  Níl

Cruinnithe tuismitheora/

múinteora agus cruinnithe foirne

 

Leagann Imlitir 14/04 amach na socruithe do na cruinnithe seo

 Tá  Níl

Forfheidhmiú an chomhaontaithe maidir le ham breise ar scoil do mhúinteoirí

 

Cuireann Imlitir 0008/2011 iallach ar mhúinteoirí 36 uair a’ chloig breise oibre lasmuigh den rang in aghaidh na bliana, sa chaoi is nach laghdófar am teagaisc

 Tá  Níl

Caighdeánú na scoilbhliana

 

Tugann Imlitir 034/2011 ná dátaí do laethanta saoire scoile

 Tá  Níl

Rollú bailí daltaí

Leagann ailt san Acht Oideachais 1998 agus san Acht Oideachais (Leas) 2000, agus na Rialacha do Scoileanna Náisiúnta amach na coinníollacha le daltaí a bheith rollaithe go bailí i scoil

 Tá  Níl

Daltaí ag athdhéanamh bliana

Leagtar amach na coinníollacha faoinar féidir le daltaí bliain a athdhéanamh sna Rialacha do Scoileanna Náisiúnta agus Imlitreacha 11/01 agus 32/03

 Tá  Níl

Forbairt phlean scoile

 

Éilíonn Alt 21, Acht Oideachais 1998 ar na scoileanna uile plean scoile a bheith acu

 Tá  Níl

Gabháil don phróiseas FMS

Tugann Imlitir 39/2012 cur síos ar phróiseas na féinmheastóireachta scoile agus cad a éilíonn sé ar scoileanna

 Tá  Níl

Am don litearthacht agus don uimhearthacht - gnóthachtáil sa litearthacht agus san uimhearthacht a mheas agus a thuairisciú

Leagann Imlitir 56/2011 amach gníomhaíochtaí tosaigh atá de dhíth i bhfeidhmiú na Straitéise Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta

 Tá  Níl

Díolúine ón nGaeilge

Leagann Imlitir 12/96 amach na cúinsí ina bhfuil díolúine ag leanaí ó staidéar na Gaeilge

 Tá  Níl

Gnásanna um chosaint leanaí a chur i bhfeidhm

Cuireann Imlitir 0065/2011 agus Treoirlínte um Chosaint Leanaí iallach ar scoileanna a chinntiú: go bhfuil daoine caidrimh ceaptha; go bhfuil na gnásanna curtha in iúl do phobal na scoile uile; agus go bhfuil na gnásanna á leanúint

 Tá  Níl

An nós imeachta maidir le gearáin a dhéanamh a chur i bhfeidhm mar is cuí

Tá foráil in Alt 28 den Acht Oideachais 1998 do ghnásanna chun plé le gearáin faoi scoil.

 

 Tá  Níl

 

Tá gearáin réitithe nó á réiteach

 Tá  Níl  Ní Bh.

 

Achomhairc maidir le diúltú scoláirí a rollú, fionraí agus díbirt (eisiamh buan)

Tá foráil in Alt 29 den Acht Oideachais 1998 do ghnásanna achomharc sna cásanna seo, a bpléann an scoil leor ar dtús. Nuair nach réitítear cásanna ag leibhéal na scoile, éisteann coiste achomharc seachtrach leis an achomharc agus déanann sé cinneadh.

 Tá  Níl

 

Déileáladh le hachomhairc nó táthar ag déileáil leo

 Tá  Níl  Ní Bh.

 

Polasaí

Foinse

An bhfuil an polasaí faofa ag an mbord bainistíochta?

 

Polasaí rollaithe

Cuireann Alt 15 (2)(d) den Acht Oideachais 1998 iallach ar scoileanna polasaí rollaithe a bheith acu agus a fhoilsiú a bhfuil meas aige ar phrionsabail an chomhionannais agus ar rogha na dtuismitheoirí

 Tá  Níl

Cód iompair, polasaí frithbhulaíochta san áireamh

Leagann Alt 23 den Acht Oideachais (Leas) 2000, agus Treoirlínte an Bhoird Náisiúnta Leasa Oideachais 2008 amach rialacháin agus deachleachtas le leanúint ag scoileanna nuair atá cód iompraíochta agus polasaí frithbhulaíochta á gcumadh agus á gcur i bhfeidhm acu

 Tá  Níl

Straitéis tinrimh agus rannpháirtíochta

Cuireann Alt 22 den Acht Oideachais (Leas)  2000 iallach ar scoileanna straitéis a fhorbairt chun tacú le leibhéil arda de thinreamh agus de rannpháirtíocht daltaí i saol na scoile

 Tá  Níl

Ráiteas sláinte agus sábháilteachta

 

Ba chóir go mbeadh ráiteas sláinte agus sábháilteachta ag an scoileanna uile a athbhreithnítear go rialta (féach Alt 20 den Acht Sláinte agus Sábháilteachta 2005)

 Tá  Níl

Cosaint sonraí

Ba chóir do ghnásanna scoile a bhaineann le sonraí ar dhaltaí a bhailiú, a stóráil agus a chomhroinnt cloí leis an reachtaíocht um chosaint sonraí - An tAcht um Chosaint Sonraí 1988

An tAcht um Chosaint Sonraí (Acht Leasaithe) 2003

 Tá  Níl

Polasaí maidir le húsáid inghlactha idirlín

Ba chóir go mbeadh polasaí ag scoileanna, agus é a chur i bhfeidhm, chun treoir a chur ar dhaltaí maidir le húsáid shábháilte agus fhreagrach an idirlín

 Tá  Níl

Polasaí maidir le riachtanais speisialta oideachais

Cuireann píosaí éagsúla reachtaíochta comhionannais agus oideachais, ach go háirithe an tAcht um Oideachas do Dhaoine Le Riachtanais Speisialta Oideachais (EPSEN) 2004, iallach ar scoileanna a bheith cuimsitheach de dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais agus soláthar cuí a dhéanamh dóibh ag baint úsáide as na hacmhainní atá ar fáil

 Tá  Níl

Polasaí don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)

Tá iallach ar scoileanna polasaí OCG a bheith acu agus é a chur i bhfeidhm ag teacht le Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta: Treoirlínte Polasaí (1997)

 Tá  Níl

Polasaí maidir le húsáid substaintí

Cuireann an Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí agus Treoirlínte na Roinne iallach ar scoileanna polasaí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm maidir le húsáid substaintí, i gcomhair le tuismitheoirí agus le gníomhaireachtaí eile

 Tá  Níl

Polasaí maidir le cosaint leanaí

Leagann Imlitir 0065/2011 amach na riachtanais (féach thuas do shonraí ar pholasaí agus cur i bhfeidhm)

 Tá  Níl

Tuismitheoirí mar chomhpháirtithe

Iarrann Imlitir 24/91 ar scoileanna cumann tuismitheoirí a bhunú, agus cothaíonn sé comhpháirtíocht idir baile agus scoil

 Tá  Níl

 

 

Cúntóirí riachtanas speisialta a imlonnú

Ceadaíonn Imlitir 71/11 do Chúntóirí Riachtanas Speisialta a imlonnú go solúbtha chun freastal ar riachtanais na scoile

 Tá  Níl

 

 

Eile